messager
 
เทศบาลตำบลท่าเกษม call 04ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
account_box สำนักปลัดเทศบาล
นายศรทรง พันธ์เงิน
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสุชาดา คงมั่นกลาง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวกุลนันท์ ปลอดแก่นทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายอนุสรณ์ สาครแก้ว
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
โทร : 089-1435834
นางสาวอาภาพร รุ่งขจรกลิ่น
เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติงาน
นางสาวสุวรางค์ แสวงมงคล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวพัชราพรรณ จิตสว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุกัลญา ดุลศิลย์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร : 086-3415150
นางสาวมาริสา สุคนธประทีป
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวศุฑาทิพย์ ถิธิสุข
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสมหญิง บ่างสมบูรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0848649601
นายอำนวยโชค ภูมิวาลย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0890951118
นายเนตรวัฒน์ ใจสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0871333676
นายวัชรางกูร แก้วพัฒน์
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0962049026
นายวัชรา แซ่เอี๊ยบ
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0805733654
นางสาวฐิติภา สืบพันธ์
นักการ