เทศบาลตำบลท่าเกษม call 05ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์
ปลัดเทศบาล
โทร : 086-7331693
นางพิศมัย บุญสมนึก
รองปลัดเทศบาล
โทร : 0986579556
นางสาวสุจรรยา ห้องแซง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 089-4181816

หัวหน้าสำนักปลัดฯ
นายเฉลย ธนะภูมิชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : โทร.081-8637994
นายณดนธ์ พรศิลป์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 037-247940

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวนันท์นัฑ พรมทัด
ผู้จัดการสถานธนานุบาล