messager
 
เทศบาลตำบลท่าเกษม call 04ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
account_box สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลท่าเกษม
นายสมนึก พิเมย
ประธานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 080-568-5028
นางสาวเพชรดา พันธบุตร
รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 062-064-3547
นายภานุวัฒน์ เดชวารี
รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 065-483-3997
นางสาวศศิธร สายทอง
กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
โทร : 065-502-4121
นางสาววนิดา สุรพันธ์
กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
โทร : 082-001-4792
นางสาวชุติกาญจน์ เกรียงพิชัยกุล
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
โทร : 063-226-9868
นางสาวนันทวัน กองคำ
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
โทร : 080-625-4623
นางสาวธัญวรรณ สร้อยชื่น
กรรมการฝ่ายทะเบียน
โทร : 083-602-9637
นายสันติ ลากุลเฟีย
กรรมการฝ่ายทะเบียน
โทร : 086-318-8151
เด็กหญิงนัชชา จั่นกลาง
กรรมการฝ่ายกีฬานันทนาการ
โทร : 097-017-9420
เด็กหญิงศรัณย์พร ทรัพย์อยู่
กรรมการฝ่ายกีฬานันทนาการ
โทร : 061-135-3546
เด็กหญิงชมพูนุช พัสดุ
กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
โทร : 061-109-6029
เด็กหญิงกมลลักษณ์ พวงจำปา
กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
เด็กชายนันทกร หลวงสนาม
กรรมการฝ่ายพัฒนาสังคม
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ จันทร์นัด
กรรมการฝ่ายพัฒนาสังคม
โทร : 096-010-3934
เด็กหญิงสุมิตรา หงษ์โต
กรรมการฝ่ายความปลอดภัย
โทร : 093-301-2516
เด็กหญิงชมขวัญ ชมโท
กรรมการฝ่ายความปลอดภัย
นางสาวปณิตา ศรีธงไชย
กรรมการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
โทร : 095-739-2174
นางสาวพรนภา กั้วจำนง
กรรมการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
โทร : 064-981-6578
นายฤทธิ์วงศ์ รักหน้าที่
เลขานุการสภาเด็กและเยาวชน
โทร : 065-684-7842
นายอรรณพ อะจะลานนท์
เลขานุการสภาเด็กและเยาวชน
โทร : 065-454-0976
เด็กหญิงกรกนก อยู่สวัสดิ์
ผู้ช่วยเลขานุการสภาเด็กและเยาวชน
โทร : 089-516-4840