messager
 
เทศบาลตำบลท่าเกษม call 04ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
account_box คณะผู้บริหาร
นายวิเชียร สุคนธประทีป
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 0819965797
นางสาวรุจิรา พงศ์พันธ์ุพิเชฐ
รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 086-8339484
นายสังขาล จันลา
รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 089-2512462
ด.ต.ฐากฤชภ์ ทองเกิด
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 089-0951118
นายจำเนียร บ่างสมบูรณ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 087-6184040
account_box สมาชิกสภาเทศบาล
นายมังกร แก้วพัฒน์
ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 062-9635045
นางสมส่วน ธูปทอง
รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 087-6132113
นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 086-7331698
นายสำรวย บุญโต
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 089-0641789
นายสามารถ วงศรีทา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 081-2951322
นายมานพ เพาะแป้น
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 089-5233418
นายสมบูรณ์ ยรรยง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 080-6445556
นายธนาพล ริยะตานนท์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 081-9835379
นายณรงค์ พิดา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 098-2738143
นายแสวง จันทกุมาร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 063-5797966
นายประวิท ผลาหาญ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 0988843649
นายสิทธิ์ สาพล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 092-6513141
นายศรีนวน อำพัฒน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 089-5451284
account_box สำนักปลัดเทศบาล
นายศรทรง พันธ์เงิน
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสุชาดา คงมั่นกลาง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวกุลนันท์ ปลอดแก่นทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายอนุสรณ์ สาครแก้ว
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
โทร : 089-1435834
นางสาวอาภาพร รุ่งขจรกลิ่น
เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติงาน
นางสาวสุวรางค์ แสวงมงคล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวพัชราพรรณ จิตสว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุกัลญา ดุลศิลย์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร : 086-3415150
นางสาวมาริสา สุคนธประทีป
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวศุฑาทิพย์ ถิธิสุข
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสมหญิง บ่างสมบูรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0848649601
นายอำนวยโชค ภูมิวาลย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0890951118
นายเนตรวัฒน์ ใจสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0871333676
นายวัชรางกูร แก้วพัฒน์
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0962049026
นายวัชรา แซ่เอี๊ยบ
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0805733654
นางสาวฐิติภา สืบพันธ์
นักการ
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์
ปลัดเทศบาล
โทร : 086-7331693
นางพิศมัย บุญสมนึก
รองปลัดเทศบาล
โทร : 0986579556
นางสาววิไลรัตน์ บุญร่วม
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 037247940
นายศรทรง พันธ์เงิน
หัวหน้าสำนักปลัดฯ
โทร : 037247940
นายเฉลย ธนะภูมิชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : โทร.081-8637994
นายณดนธ์ พรศิลป์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 037-247940
นางพิศมัย บุญสมนึก
รองปลัดเทศบาลรักษาราชการผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0986579556
นางสาววิไลรัตน์ บุญร่วม
ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการผู้จัดการสถานธนานุบาล
โทร : 037247940
account_box กองคลัง
นางสาววิไลรัตน์ บุญร่วม
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางมัลลิกา หันทยุง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
ว่าง
นักวิชาการคลัง
นางอัญญาณี สังข์สวัสดิ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาววิไลวรรณ คงหอม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวสุริยะ วรรณสุทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพิชญา จันทกุมาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
-ว่าง-
เจ้าพนักงานทะเบียนและทรัพย์สิน
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายณดนธ์ พรศิลป์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 095-5364064
นางสาวเบญจวรรณ ดาวเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสมพงษ์ บุญฑะมาตร
พนักงานขับรถยนต์
นายศรีศักดิ์ นารี
พนักงานขับรถยนต์
นายสนอง นะธิศรี
พนักงานขับรถยนต์
account_box กองการศึกษา
นางพิศมัย บุญสมนึก
รองปลัดเทศบาลรักษาราชการผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวกรัณฑ์รัตน์ สำเร็จ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 0637569977
นางสุกัญญา พูลจวง
ครู คศ.๑
โทร : 087-6013967
นางสาวภัทชรา คนมั่น
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอัจฉรา มะลอย
ครูผู้ดูแลเด็ก
account_box สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลท่าเกษม
นายสมนึก พิเมย
ประธานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 080-568-5028
นางสาวเพชรดา พันธบุตร
รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 062-064-3547
นายภานุวัฒน์ เดชวารี
รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 065-483-3997
นางสาวศศิธร สายทอง
กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
โทร : 065-502-4121
นางสาววนิดา สุรพันธ์
กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
โทร : 082-001-4792
นางสาวชุติกาญจน์ เกรียงพิชัยกุล
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
โทร : 063-226-9868
นางสาวนันทวัน กองคำ
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
โทร : 080-625-4623
นางสาวธัญวรรณ สร้อยชื่น
กรรมการฝ่ายทะเบียน
โทร : 083-602-9637
นายสันติ ลากุลเฟีย
กรรมการฝ่ายทะเบียน
โทร : 086-318-8151
เด็กหญิงนัชชา จั่นกลาง
กรรมการฝ่ายกีฬานันทนาการ
โทร : 097-017-9420
เด็กหญิงศรัณย์พร ทรัพย์อยู่
กรรมการฝ่ายกีฬานันทนาการ
โทร : 061-135-3546
เด็กหญิงชมพูนุช พัสดุ
กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
โทร : 061-109-6029
เด็กหญิงกมลลักษณ์ พวงจำปา
กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
เด็กชายนันทกร หลวงสนาม
กรรมการฝ่ายพัฒนาสังคม
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ จันทร์นัด
กรรมการฝ่ายพัฒนาสังคม
โทร : 096-010-3934
เด็กหญิงสุมิตรา หงษ์โต
กรรมการฝ่ายความปลอดภัย
โทร : 093-301-2516
เด็กหญิงชมขวัญ ชมโท
กรรมการฝ่ายความปลอดภัย
นางสาวปณิตา ศรีธงไชย
กรรมการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
โทร : 095-739-2174
นางสาวพรนภา กั้วจำนง
กรรมการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
โทร : 064-981-6578
นายฤทธิ์วงศ์ รักหน้าที่
เลขานุการสภาเด็กและเยาวชน
โทร : 065-684-7842
นายอรรณพ อะจะลานนท์
เลขานุการสภาเด็กและเยาวชน
โทร : 065-454-0976
เด็กหญิงกรกนก อยู่สวัสดิ์
ผู้ช่วยเลขานุการสภาเด็กและเยาวชน
โทร : 089-516-4840
account_box กองช่าง
นายเฉลย ธนะภูมิชัย
ผู้อำนวยกองช่าง
โทร : 0818637994
นายประดิษ ยังกิจ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายปรีชา พลูเมือง
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นางส้มเน้ย ตามศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
account_box สถานธนานุบาล

ผู้จัดการสถานธนานุบาล

นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวนิสาคร จันทร์แก้ว
เจ้าพนักงานสถานธนานุบาลงานด้านบันทึกข้อมูลการจำนำ
นายพีรพฒน์ ชัยประสิทธิกุล
เจ้าพนักงานสถาธนานุบาลงานด้านรักษาของ
นายพงษ์ศักดิ์ สีหนาท
พนักงานรักษาสถานที่และความสะอาด
account_box ผู้นำชุมชน
นางกนกพร วรเวก
ประธานกรรมการชุมชนย่อย ที่ 1
โทร : 081-0017062
นางรัชนีกรณ์ สงไพรสน
ประธานกรรมการชุมชนย่อย ที่ 2
โทร : 0802823592
นางอาภา วิบูลย์เพ็ง
ประธานกรรมการชุมชนย่อย ที่ 3
โทร : 089-0574988
นางพะเยาว์ บุญสร้าง
ประธานกรรมการชุมชนย่อย ที่ 4
โทร : 097-1592697
นายดนัย จำจด
ประธานกรรมการชุมชนย่อย ที่ 5
โทร : 081-6535441
นางประภา ด่านอาษา
ประธาน อสม.เทศบาลตำบลท่าเกษม
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวปาลิตา โสดาลี
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฎิบัติการ
โทร : 0804722732