เทศบาลตำบลท่าเกษม call 05ข้อมูลการติดต่อ
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564
กิจกรรมปลูกผักสวนครัว
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โทรศัพท์ 037-247940 โทรสาร 037-447106

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
บุคลากรภายใน
ปลัดเทศบาล
(นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 086-7331693
(นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 086-7331693
หน่วยตรวจสอบภายใน
folder หน่วยตรวจสอบภายใน

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 86
เดือนนี้ 6,587
เดือนที่แล้ว 16,134
ทั้งหมด 55,316

folder 027หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file หลัเกณฑ์การสรรหาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตาบลท่าเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง เพื่อพิจารณาปรับค่าตอบแทน และต่อสัญญาจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112 |
insert_drive_file โครงการคนดี ศรีท่าเกษม ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
insert_drive_file แบบประเมินผลการปฎิบัติข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นและอำนวยการ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file แบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการท้องถิ่นหรือพนักงาน สำหรับตำแหน่งประเภทนักวิชาการและทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file แบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงาน ประเภททดลองการปฎิบัติราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file ตัวอย่างการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงาน ประเภทวิชาการหรือทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file คำอธิบายแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
description ประกาศการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
description ประกาศกำหนดคุณวุฒิการศึกษาที่ให้คัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
description ประกาศหลักเกกณฑ์การจัดทำแผนอัตรากำลังตำแหน่งของพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
description ประกาศเกณฑ์การจัดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นพิเศา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
description ประกาศหลักเกณฑ์การยุบเลิกตำแหน่ง หรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตำแหน่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
description ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
description ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
description ประกาศหลักเกณฑ์การสั่งพนักงานเทศบาลไปช่วยปฏิบัติราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
description ประกาศหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
description ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดระดับของตำแหน่งและเงินเดือนเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการในฐานผู้เชี่ยวชาญฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1
ผู้บริหารองค์กร
นายกเทศมนตรี
(นายวิเชียร สุคนธประทีป)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 0819965797
(นายวิเชียร สุคนธประทีป)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 0819965797
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder 042มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder 043การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder ประกาศเทศบาลตำบลท่าเกษม เรื่อง การขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณา แผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิว ภาพ หรือข้อความ ในที่สาธารณะ
บริการข้อมูล
แจ้งเหตุ
ปปช.
การมีส่วนร่วมของประชาชน