เทศบาลตำบลท่าเกษม call 05ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โทรศัพท์ 037-247940 โทรสาร 037-447106

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
บุคลากรภายใน
ปลัดเทศบาล
(นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 086-7331693
(นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 086-7331693
ข้อมูลข่าวสาร
date_range 04แผนพัฒนาท้องถิ่น
folder 04แผนยุทธศาสตร์
folder 010แผนการดำเนินงานประจำปี
folder 011รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี-รอบ-6-เดือน
folder 012รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
folder 013คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
folder แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการการบวนงาน
folder 014คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
folder 015 ข้อเชิงสถิติการให้บริการประชาชน
folder 016แบบรายงานผลความพึงพอใจการให้บริการประชาชน
folder 018แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder 018 เทศบัญญัติ
folder 019รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ-ประจำ-รอบ-6-เดือน
folder 020รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder 021แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
chat_bubble 022ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
folder 023สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
folder 024รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
หน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
folder 032ช่องทางการรับฟังความเห็น

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 120
folder ประกาศสภาเทศบาล2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
15 ตุลาคม 2564
insert_drive_file ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 โดย : admin เปิดอ่าน :
13 สิงหาคม 2564
insert_drive_file ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 26
11 สิงหาคม 2564
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 20
11 สิงหาคม 2564
photo ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม เชิญชวนชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 26
11 สิงหาคม 2564
photo ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 25
11 สิงหาคม 2564
insert_drive_file ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม ประจำปี 2563 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 19
23 กรกฎาคม 2564
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม เรื่อง การอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม พ.ศ.2564 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 20
15 กรกฎาคม 2564
insert_drive_file ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม สมัยวิสามัญ ประจำปี 2564 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 23
12 กรกฎาคม 2564
photo การแต่งตั้งคณะกรรมการสภาท้องถิ่นประจำเทศบาลตำบลท่าเกษม grade โดย : admin เปิดอ่าน : 18
9 กรกฎาคม 2564
insert_drive_file ขอเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 26
6 กรกฎาคม 2564
insert_drive_file ประกาศอำเภอเมืองสระแก้ว เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 25
12 พฤษภาคม 2564
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กิจการสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม poll โดย : admin เปิดอ่าน : 41
6 พฤษภาคม 2564
insert_drive_file ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม ประจำปี 2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 49
5 พฤษภาคม 2564
photo ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม ครั้งแรก | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 59
5 พฤษภาคม 2564
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น poll โดย : admin เปิดอ่าน : 48
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1
ผู้บริหารองค์กร
นายกเทศมนตรี
(นายวิเชียร สุคนธประทีป)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 0819965797
(นายวิเชียร สุคนธประทีป)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 0819965797
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แจ้งเหตุ
ปปช.
มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการ
ป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกัน
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
มาตรการ
ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
การขออนุญาต
ติดตั้งป้ายโฆษณา แผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิว ภาพ หรือข้อความ ในที่สาธารณะ
การประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
บริการข้อมูล
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับ
ติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ-6-เดือน
รายงานผลการดำเนิน
การป้องกันการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้ง
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การมีส่วนร่วมของประชาชน