เทศบาลตำบลท่าเกษม call 05ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โทรศัพท์ 037-247940 โทรสาร 037-447106

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
บุคลากรภายใน
ปลัดเทศบาล
(นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 086-7331693
(นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 086-7331693
ข้อมูลข่าวสาร
date_range 04แผนพัฒนาท้องถิ่น
folder 04แผนยุทธศาสตร์
folder 010แผนการดำเนินงานประจำปี
folder 011รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี-รอบ-6-เดือน
folder 012รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
folder 013คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
folder แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการการบวนงาน
folder 014คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
folder 015 ข้อเชิงสถิติการให้บริการประชาชน
folder 016แบบรายงานผลความพึงพอใจการให้บริการประชาชน
folder 018แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder 018 เทศบัญญัติ
folder 019รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ-ประจำ-รอบ-6-เดือน
folder 020รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder 021แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
chat_bubble 022ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
folder 023สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
folder 024รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
หน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
folder 032ช่องทางการรับฟังความเห็น

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 115
folder หลักเกณฑ์และแนวทางในการตรวจสอบภายใน
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ.2545 grade
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยของรัฐ grade
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน grade
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file แนวทางควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน grade
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file การจัดทำกฏบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน grade
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file การกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน grade
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ grade
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file แนวปฏิบัติการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ grade
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลท่าเกษม poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview45
insert_drive_file กรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview78

folder แผนตรวจสอบภายใน
insert_drive_file คู่มือบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลท่าเกษม
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงภายในหน่วยงาน
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file แผนตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17

folder รายงานผลการตรวจสอบภายใน
insert_drive_file รายงานผลตรวจสอบภายในครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 grade
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15

folder เรื่องที่หน้าสนใจ
insert_drive_file การป้องกันการทุจริตภายในองค์กร grade
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file จริยธรรมข้าราชการท้องถิ่น grade
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file เอกสารเผยแพร่ วินัยและการรักษาวินัย grade
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
photo ซักซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงการพิจาณา พ.ร.บ.งบประมาณประจำปี 2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
photo ซักซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่าย ค่าชุดตรวจ ATK grade
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
photo แนวทางการจัดทำรายงานการเงิน ตามมาตรฐานการบัิญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับ อปท. grade
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
photo การกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน grade
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14

ผู้บริหารองค์กร
folder นายกเทศมนตรี
(นายวิเชียร สุคนธประทีป)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 0819965797
(นายวิเชียร สุคนธประทีป)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 0819965797
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แจ้งเหตุ
ปปช.
มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการ
ป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกัน
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
มาตรการ
ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
การขออนุญาต
ติดตั้งป้ายโฆษณา แผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิว ภาพ หรือข้อความ ในที่สาธารณะ
การประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
บริการข้อมูล
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับ
ติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ-6-เดือน
รายงานผลการดำเนิน
การป้องกันการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้ง
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การมีส่วนร่วมของประชาชน