เทศบาลตำบลท่าเกษม call 05ข้อมูลการติดต่อ
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564
กิจกรรมปลูกผักสวนครัว
อาคารสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลท่าเกษม
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โทรศัพท์ 037-247940 โทรสาร 037-447106

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
บุคลากรภายใน
ปลัดเทศบาล
(นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 086-7331693
(นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 086-7331693
หน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
folder 032ช่องทางการรับฟังความเห็น

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 31
folder ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ
รายงานควบคุมภายใน สำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าเกษม (ปค.4) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
รายงานควบคุมภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลท่าเกษม (ปค.4) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
รายงานควบคุมภายใน กองช่างเทศบาลตำบลท่าเกษม (ปค.4) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
รายงานควบคุมภายใน กองคลังเทศบาลตำบลท่าเกษม (ปค.4) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
รายงานควบคุมภายใน กองการศึกษาเทศบาลตำบลท่าเกษม (ปค.4) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
รายงานควบคุมภายใน กองการศึกษาเทศบาลตำบลท่าเกษม (ปค.5) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
รายงานควบคุมภายใน สำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าเกษม (ปค.5) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
รายงานควบคุมภายใน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลท่าเกษม (ปค.5) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
รายงานควบคุมภายใน กองช่างเทศบาลตำบลท่าเกษม (ปค.5) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
รายงานควบคุมภายใน กองคลังเทศบาลตำบลท่าเกษม (ปค.5) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19

folder ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
folder ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง
folder ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ
folder ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล
insert_drive_file 179(6)มีการจัดทำรายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้ผู้บริหารทราบ grade
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file 177(1)มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2560-2564) grade
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file 177(2)ประกาศแผปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2560-2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file 178(5)มาตรการการใช้ดุลยและใช้อำนาจหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี grade
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
photo 187 ทต.ท่าเกษมได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการเข้าร่วมการประเมิน ITA ปี 2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18

folder สรุปผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพ(LPA) ประจำปี 2564
folder 7.การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
folder 8.การปรับปรุงภารกิจ
folder 9.การดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด
ผู้บริหารองค์กร
folder นายกเทศมนตรี
(นายวิเชียร สุคนธประทีป)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 0819965797
(นายวิเชียร สุคนธประทีป)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 0819965797
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แจ้งเหตุ
ปปช.
มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการ
ป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกัน
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
มาตรการ
ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
การขออนุญาต
ติดตั้งป้ายโฆษณา แผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิว ภาพ หรือข้อความ ในที่สาธารณะ
การประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
บริการข้อมูล
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับ
ติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ-6-เดือน
รายงานผลการดำเนิน
การป้องกันการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้ง
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การมีส่วนร่วมของประชาชน