messager
 
เทศบาลตำบลท่าเกษม call 04ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
date_range 07แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566 - 2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70 แก้ไขครั้งที่ 1/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสรต์การพัฒนาของเทศบาลตำบลท่าเกษม poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 381
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลท่าเกษม เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 383
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (ฉบับเพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 375
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.02 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2656 (ฉบับบเพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 373
ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 335
ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 334
ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิวัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 362
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 352
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 375
บัญชีคุรุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 364
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 365
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 376
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1