เทศบาลตำบลท่าเกษม call 05ข้อมูลการติดต่อ
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564
กิจกรรมปลูกผักสวนครัว
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โทรศัพท์ 037-247940 โทรสาร 037-447106

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
บุคลากรภายใน
ปลัดเทศบาล
(นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 086-7331693
(นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 086-7331693
หน่วยตรวจสอบภายใน
folder หน่วยตรวจสอบภายใน

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 141
เดือนนี้ 6,642
เดือนที่แล้ว 16,189
ทั้งหมด 55,371

folder เกี่ยวกับหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
ภารกิจการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเกษม poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบลท่าเกษม poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
อำนาจหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21

folder ขั้นตอนการให้บริการ
ข้อแนะนำในตรวจดูข้อมูล poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
ขั้นตอนการร้องเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20

folder พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20

folder มาตรา 7 นำข้อมูลข่าวสารลงพิมพ์ในราชการ กิจจานุเบกษา
insert_drive_file คำสั่งแต่งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลท่าเกษม
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
insert_drive_file โครงสร้างองค์กร ม.7(1) grade
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file อำนาจหน้าที่ ม.7 (2) grade
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12

folder มาตรา 9 จัดแสดงข้อมูลข่าวสารให้ ประชาชนตรวจดู
insert_drive_file พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file มาตรา 9(2)คำแถลงนโยบายของผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าเกษม
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file มาตรา 9(2) วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
photo กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถ
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถ
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1

folder มาตรา 11 ให้คำแนะนำแก่ประชาชนและส่ง ข้อมูลที่มีชั้นความลับ
folder มาตรา 12 ให้คำแนะนำแก่ประชาชน และการ ส่งข้อมูลทั่วไป
folder มาตรา 16 การปฏิบัติตามระเบียบรักษาความลับ
folder มาตรา 17 แจ้งให้ผู้มีประโยชน์ได้เสียทราบและ คัดค้านการเปิดเผย
folder มาตรา 23 การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
folder มาตรา 37 ให้ความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูล
folder คำสั่งมอบอำนาจหน้าที่
folder ข้อมูลบริการประชาชน
folder เอกสารเผยแพร่
folder สำหรับประชาชน สิทธิของประชาชนตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
insert_drive_file การใช้สิทธิเบื้องต้นของข้อมูลข่าวสารทางราชการ grade
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
photo สิทธิเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางราชการ grade
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
photo สิทธการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารราชการตามรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย grade
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
photo สิทธิคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ได้เสียของตน grade
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
photo สิทธิการร้องเรียน grade
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17

ผู้บริหารองค์กร
folder นายกเทศมนตรี
(นายวิเชียร สุคนธประทีป)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 0819965797
(นายวิเชียร สุคนธประทีป)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 0819965797
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder 042มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder 043การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder ประกาศเทศบาลตำบลท่าเกษม เรื่อง การขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณา แผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิว ภาพ หรือข้อความ ในที่สาธารณะ
บริการข้อมูล
แจ้งเหตุ
ปปช.
การมีส่วนร่วมของประชาชน